Nome do Curso

Carga Horária: XXX

Público Alvo: XXXXXX

Local: XXXXXX

 

Investimento:

Sócio IBAPE-MG
R$ XXXX

Não Sócio IBAPE-MG
R$ XXXX

Formas de Pagamento
XXXXX

Nome do curso

DESCRIÇÃO DO CURSO:

XXXXXXXXXX

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:

XXXXXXXX

INSTRUTOR(ES):

XXXXXXXX

OBSERVAÇÕES:

XXXXXX


MAIORES INFORMAÇÕES

Teleefone: (27) 3345-6761
E-mail: [email protected]

Apoiadores